súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Vládny audit zistil v Krásnohorskom Podhradí závažné nedostatky

Dátum: 09.01.2011 Zdroj: MF SR

Cieľ vládneho auditu:
-overiť a hodnotiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných smerníc a dodržiavanie zásad hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s poskytnutými verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu za obdobie 2OO6 až 2010.
-identifikovať a hodnotiť riziká súvisiace s hospodárením auditovanej osoby
-navrhnúť odporúčania na zlepšenie finančného riadenia a minimalizáciu rizík

Vládny audit bol vykonaný na základe kontrolnej a dozornej činnosti Ministerstva financií SR a následne pôsobnosti Správy finančnej kontroly Košice.

Auditované obdobie: roky 2006 - 2010

Začiatok vládneho auditu: 30.9.2010
Ukončenie vládneho auditu: 19.10.2010

V auditovanom období rokov 2006 - 2010 boli zistené nasledovné nedostatky:
1.Porušenie zásad rozpočtového procesu - časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov - Vysoká závažnosť nedostatku
2.Porušenie zásad rozpočtového procesu - záverečný účet - Nízka závažnosť nedostatku
3.Porušenie zásad predbežnej finančnej kontroly - Vysoká závažnosť nedostatku
4.Nedodržiavanie zásad finančnej kontroly vedúcim orgánu verejnej správy - Vysoká závažnosť nedostatku

Auditorská skupina na základe skôr uvedených zistení konštatuje, že vedúci orgánu verejnej správy /starosta/ nezabezpečuje postupy v zmysle §8 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tým, že obec nedodržala ustanovené alebo určené nakladanie s verejnými prostriedkami porušila finančnú disciplínu. Subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. a) až n), zákona č.523/2004 Z.z., je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov.

Reklama

Ubytovanie Žaneta

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006