súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Okresný prokurátor podal starostovi upozornenie

Dátum: 23.03.2009 Zdroj: Admin

Okresná prokuratúra Rožňava
Pd 3/2009 Rožňava 19.3.2009Váž. pán
Erik Hrivnák
Tichá 411


049 41 Krásnohorské PodhradieVo veci Vášho písomného podnetu zo dňa 20.1.2009, doručeného na tunajšiu prokuratúru toho istého dňa, vás v zmysle § 33 ods. 2 zákona NR SR č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov upovedomujem o tom, že okresný prokurátor v Rožňave, dnešného dňa, po jeho prešetrení, podal starostovi obce Krásnohorské Podhradie upozornenie prokurátora na porušenie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o slobode informácií) a to v ustanovení § 16 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, upravujúcom možnosť dohody povinnej osoby a žiadateľa a o inom spôsobe poskytnutia informácie než je spôsob určený žiadateľom.


K tej časti Vášho podnetu, v ktorej namietate , že obec Vám odmetla poskytnúť kópiu Vami požadovaných zvukových záznamov zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, považujem za potrebné uviesť tieto podstatné skutečnosti:

Rokovanie obecného zastupiteľstva rámcovo upravuje § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podľa odseku 7 tohoto ustanovenia podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok.

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva je internou normou, ktorá upravuje podrobnosti konania zasadnutí obecného zastupiteľstva vrátane „komunikácie“ orgánov obce při zasadnutiach.

Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva vrátane prijatých uznesení a nariadení je podchycený v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Orgány samosprávy, okrem všeobecných informácií podľa § 5 ods. 1 zákona o slobode informácií, sú povinné zveřejňovat všeobecne závazné nariadenia obce, uznesenia zastupiteľstva a zápisnice z roovaní obecného zastupiteľstva.

Vzhľadom k tomu, že povinnosť vyhotovovania zvukového záznamu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zákonom o obecnom zriadení, ani iným zákonom nie je stanovená, nie je daná ani povinnost zverejňovania takéhoto zvukového záznamu.

Zákonom, i Vami uvedená skutočnosť, že rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné, nezakladá povinnosť vyhotovovania zvukového záznamu z rokovania.

Podľa vyjadrenia obce zvukové záznamy obec používa len na spracovanie zápisnice OZ, pričom po spísaní zápisnice obec tento záznam už nearchivuje, opätovne ho použije na nahranie ďalšieho zasadnutia OZ.

V tejto svislosti dodávam, že prokurátor neposuzuje účelnost a vhodnost postupu orgánu verejnej správy a tiž neprislúcha do pôsobnosti prokurátora akýmkoľvek spôsobom skúmať vierohodnosť tohoto vyjadrenia.

Týmto považujem Váš podnet za vybavený.Mgr. Gabriela Režešová
prokurátorka

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006