súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Vzniklo družobné spoločenstvo Karpatskej kotliny

Dátum: 13.03.2011 Zdroj: Peter Bollo

Dňa 12.marca sa v maďarskom Berekfürdõ uskutočnilo významné medzinárodné stretnutie za účelom podpísania družobnej zmluvy medzi šiestimi obcami: Berekfürdõ /HU/, Csíkszentkirály /HU/, Krásnohorské Podhradie, Lukácsfalva /SRB/, Tiszapéterfalva /UKR/ a a Zalakomár /HU/.
Pre našu obec je veľkou cťou, že práve my v tomto spoločenstve môžeme reprezentovať našu krajinu. Tento akt sa niesol v duchu pamätnej oslavy 15.marca 1848- revolúcie v Maďarsku. Okrem starostov obcí, ktorí svojim podpisom spečatili tento dokument, zúčastnili sa ho aj významní hostia,ktorými boli aj poslanci národných rád z každej krajiny. Našu obec zastupoval poslanec NR SR za Most-Híd Elemér Jakab. Verím že táto spolupráca bude prospešná pre nás všetkých.

viac...

Zmena v obecnom zastupiteľstve?

Dátum: 10.03.2011 Zdroj: Erik

Poslanec obecného zastupiteľstva Kristián Baffi údajne ohlásil zmenu trvalého pobytu, respektíve sa odhlásil z Krásnohorského Podhradia. Znamená táto zmena že máme o jedného poslanca menej a Kristiána by nahradil náhradník Peťo Török?

viac...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - Rómska osada

Dátum: 09.03.2011 Zdroj: www.e-vestnik.sk

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Obec Krásnohorské Podhradie

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Krásnohorské Podhradie infraštruktúra rómska osada

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): Predmetom zákazky je rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, prípojka VN 22 kV stožiarová trafostanica, vzdušné NN rozvody v osade, verejné osvetlenie, úprava verejného priestranstva a prvkov zelene

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Hodnota: 812 862 EUR

Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia (od uzatvorenia zmluvy) : 12 mesiacov

viac...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí

Dátum: 09.03.2011 Zdroj: www.e-vestnik.sk

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Obec Krásnohorské Podhradie

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí

Stručný opis zákazky alebo nákupu: Realizácia projektu pozostáva z výstavby a rekonštrukcie stavebných objektov: SO D110 ulica Hradná - chodník rekonštrukcia ľavostranného chodníka premennej šírky (od 1,6 do 2 m), tak ako to miestne podmienky umožňujú, vždy s vylúčením zásahov do cudzích pozemkov SO D160 ulica pri Majeri - chodník miestna komunikácia - rekonštrukcia vozovky bude realizovaná formou úpravy jestvujúceho štrkového povrchu a so zriadením nových vrstiev krytu z asfaltového betónu SO D170 ulica Lipová - chodník miestná komunikácia most - rekonštrukcia vozovky bude realizovaná formou úpravy jestvujúcej vozovky formou recyklácie na mieste a so zriadením nových vrstiev krytu z asfaltového betónu SO D180 ulica Lipová - lávka pre peších vybudovanie novej lávky pre peších dĺžky 17m a šírky 2m SO D 190 - Františkin sad - revitalizácia trávnika a výmena lavičiek ako aj oprava nábrežného líca múru pozdĺž Pačanského potoku

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Hodnota: 502626,7900 EUR

Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia (od uzatvorenia zmluvy): 10 mesiacov

viac...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - Zberný dvor Krásnohorské Podhradie - technológia

Dátum: 09.03.2011 Zdroj: www.e-vestnik.sk

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Obec Krásnohorské Podhradie

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Zberný dvor Krásnohorské Podhradie – technológia

Stručný opis zákazky alebo nákupu: Predmetom zákazky je nákup technológie pre Zberný dvor Krásnohorské Podhradie. Technológia pozostáva z traktora s vlečkou a s prídavným závesným manipulačným a technologickým príslušenstvom a kontajnerov na prepravu a skladovanie odpadov

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 150 000 EUR

Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia (od uzatvorenia zmluvy): 6 mesiacov

viac...

Analógové vysielanie v Rožňave končí už 14.marca !

Dátum: 07.03.2011 Zdroj: www.hegisat.sk

Analógové vysielanie končí!

14.03.2011 sa vypína analógový vysielač Dievčenská skala pri Rožňave!!
Nečakajte na vypnutie analógového vysielania, zabezpečte si digitálny satelitný komplet už teraz.
Radi Vám v tom pomôžeme a poradíme. Ponúkame široký výber satelitných prijímačov,komponentov a kariet pre príjem vašich obľúbených programov.

Dodávame a montujeme satelitné komplety s kartami UPC, Skylink, CSlink, HelloHD, OlcsóTV.

Kontaktujte nás na tel.čísle: 0905 696 617
Nájdete nás na adrese: Čučmianska Dlhá 8 Rožňava
(budova bývalej pošty,v predajni EL-MIX)

viac...

Brankár Szabó strelil 2 góly a na tretí prihral!

Dátum: 05.03.2011 Zdroj: Štefan Kún ml.

Pred malou chvíľou sa v Moldave na umelej tráve skončil prípravný zápas našich futbalistov.

FK Bódvaszilas - FK Krásnohorské Podhradie 1:3
Gólman Alex Szabó hral tentoraz v útoku, strelil 2 góly + na ďalší prihral Erdöfalvimu.

viac...

Turnaj dorastu a st. žiakov 2011

Dátum: 04.03.2011 Zdroj: fkkrhpodhradie.webnode.sk

Dnes, 04.03.2011, sa uskutočnil Turnaj 2011, ktorého účastníkmi boli dorastenci a starší žiaci FK Krásnohorské Podhradie. Usporiadateľmi bola obec Krásnohorské Podhradie a FK Krásnohorské Podhradie. Na organizácii sa podieľali: Štefan Kún ml., Ladislav Jobbáď ml., Jaroslav Mlynárik a Alexander Demeter, za čo im patrí veľká vďaka.

Viac na oficiálnej stránke futbalového klubu fkkrhpodhradie.webnode.sk

viac...

Kamenárstvo - Helczman

Dátum: 28.02.2011 Zdroj: www.kamenarstvohelczman.sk

Firma Kamenárstvo - Helczman vznikla v roku 1992 ako rodinná firma. Zaoberá sa spracovaním prírodného kameňa, ale aj umelého kameňa (teraso) s uplatnením v cintorínskej a stavebnej architektúre. Od jej vzniku prešla mnohými zmenami. V súčasnosti prevádzkuje vlastné výrobné priestory aj so vzorkovou predajňou v Rožňave (Brzotín časť Bak)

viac...

Zástupcom starostu Štefan Kún ml., šéfredaktorom obecných novín Kristián Baffi

Dátum: 24.02.2011 Zdroj: Erik

Vyberáme z dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva:

-hlavný kontrolór previedol kontrolu plnenia uznesení OZ

-poslanci odsúhlasili zmenu členstva vo finančnej komisie OZ, keď bývalú ekonómku Ocú nahradila nová ekonómka Helena Vanyová

-poslanci schválili návrh na doplnenie delegátov do rady školy ZŠ s vyuč. jazykom slov.: MVDr.Júliusa FERENCA, Juraja JURÍNIHO, Roberta DARVAŠA a Štefana KÚNA ml.. Do rady základnej školy s materskou škôlkou schválili: Ing.Ladislava KATONU, Ing. Štefana JÁNOSDEÁKA a Ľudovíta BAFFYHO

- starosta obce predniesol informatívnu správu o príprave Žiadosti o NFP – Kanalizácia (ulica Pokroková), ktorá sa už finalizuje, 4.3.2011 ju má naša obec fyzicky odovzdať v Bratislave na Min. životného prostredia. Celkové oprávnené výdavky tohto projektu dosahujú výšku 414.088,33 €, z toho je spoluúčasť obce 5% t.j. 20.704,42€. Kvôli tomuto projektu bolo potrebné uzatvoriť dlhodobú nájomnú zmluvu s Lesmi SR, ktorým patrí táto miestna komunikácia

-vo svojej správe starosta uviedol že na obecný úrad bola doručená petícia občanov z miestnej rómskej osady – za vysporiadanie nelegálnych stavieb v tejto osade, obec ich vyzvala na doplnenie tejto petície, doteraz ale nereagovali

-obec reagovala na výzvu, v prípade úspešnosti by sme mohli získať sumu 8.015,79 € ktorú by sme mohli použiť na vyhotovenie billboardov “Z krásnej Hôrky na tri hrady”, kde by sa spoločne propagoval hrad Krásna Hôrka, Muránsky hrad a Spišský hrad + vytlačili sa aj bulletiny

-na aktivačných prácach je momentálne zamestnaných 67 osôb, 284 na menších obecných službách

-keďže je k auditu potrebná inventarizácia nehnuteľného majetku obce, poslanci schváli inventarizačnú komisiu: predseda Ing. Jánosdeák, členovia: Kún ml., Bollo, Vanyová

-poslanci schváli doplatok vo výške 0,13 € za jeden obed pre deti pochádzajúce z rodín v hmotnej núdzi

-poslanci schválili zakúpenie nového počítača/500 €/ a programového vybavenia/1665,50/ na miestnu matriku, terajší počítač je značne zastaralý, nový je potrebný k evidencii obyvateľstva a čochvíľa k agende sčítania ľudu

-poslanci schválili žiadosť ZŠ s materskou škôlkou na bezplatný prenájom garáže v zdravotnom stredisku, potrebná je aj sanácia hygienických zariadení v tejto škole a škôlke

-poslanci prejednali ponuku JUDr. Ladislava Csáka poskytovať právne služby a poradenstvo paušálne za 200€ mesačne

-poslanci neschválili žiadosť Ondreja Hatvanského ml. o dokúpenie alebo zámenu budovy na Rožňavskej ulici, s tým že odmietajú predávať nehnuteľný majetok obce

-poslanci schválili vstup našej obce do Združenia mikroregiónu Čremošná

-poslanci uložili hlavnému kontrolórovi preveriť zákonnosť vyplatenia odstupného bývalej ekonómke

-poslanci OZ starostu požiadali o predloženie kolektívnej zmluvy

-šéfredaktorom obecných novím má byť Kristián Baffi /zo včerajšieho zasadnutia zastupiteľstva sa ospravedlnil/

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006