súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Obvinili Krásnohorčana

Dátum: 02.09.2013 Zdroj: Polícia

Rožňavskí dopravní policajti z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinili 32-ročného muža z obce Krásnohorské Podhradie, ktorý včera (1.9.) popoludní v obci Krásnohorská Dlhá Lúka (okr. Rožňava) v smere od obce Lipovník na obec Jovice viedol osobné motorové vozidlo zn. Škoda Favorit. Na konci obce vodiča zastavila a kontrolovala policajná hliadka OO PZ Rožňava, pričom vykonanou dychovou skúškou mu bola nameraná hodnota 1,00 mg/l alkoholu v dychu ( 2,08 promile). Taktiež policajti zistili, že viedol vozidlo aj napriek tomu, že má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo až do mája 2015. Vodiča umiestnili do cely policajného zaistenia a poverený príslušník PZ spracuje podnet na jeho vzatie do väzby. Obvinenému mužovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na dva roky

viac...

V Bojniciach strhli vzácny brečtan. Čo s tým má požiar Krásnej Hôrky?

Dátum: 28.08.2013 Zdroj: www.plus7dni.sk

Na zámku v Bojniciach strhli vzácny chránený brečtan. Dôvodom bol požiar hradu Krásna Hôrka, kde popínavé rastliny na obvodových stenách, siahajúce až k strešnej konštrukcii, skomplikovali priebeh a rozsah požiaru…

viac...

Kvetinárstvo ANGEL - otvárame v piatok 30.augusta!

Dátum: 26.08.2013 Zdroj:

Srdečne Vás pozývame do novootvoreného " Kvetinárstva ANGEL " . Nájdete nás na Šafárikovej 18 v Rožňave, vedľa ČSOB banky, otvárame v piatok 30.augusta.

viac...

Splnomocnenec vlády Peter Pollák bude rokovať o novom stavebnom zákone

Dátum: 13.08.2013 Zdroj: www.minv.sk

„Očakávam, že Rómovia k vysporiadaniu pozemov, na ktorých majú svoje obydlia pristúpia rovnako zodpovedne, a preto navrhujem, aby na kúpu pozemkov prispeli aj z vlastného rozpočtu. Tí, ktorí sa nezachovajú zodpovedne, sa budú musieť vyrovnať s tým, že im budú zbúrané chatrče. Odporúčam, aby sme najskôr začali proces vysporiadania pozemkov v rómskych osadách a až potom, keď niektorí obyvatelia rómskych komunít nebudú ochotní usporiadať vlastnícke vzťahy pod svojimi obydliami, pristúpiť k búraniu chatrčí,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák.

viac...

Búranie v osadách rozpúta občiansku vojnu, varuje vajda

Dátum: 19.07.2013 Zdroj: www.romovia.sme.sk

„Z toho by pokojne mohla byť aj občianská vojna.“ Vajda z Krásnohorského Podhradia Ľudovít Gunár varuje pred novým návrhom stavebného zákona, ktorý nepočíta s dodatočnou legalizáciou čiernych stavieb.

Čítajte viac na www.romovia.sme.sk

viac...

Krásnohorské Podhradie bude musieť samo riešiť čierne stavby

Dátum: 19.07.2013 Zdroj: www.webnoviny.sk

Problémy s čiernymi stavbami v miestnej rómskej osade, ale aj v celom katastri obce bude musieť riešiť Krásnohorské Podhradie vlastnými silami. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 17. júla schválilo uznesenie o ukončení zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu s obcou Krásnohorské Podhradie. Pre agentúru SITA to dnes potvrdil hovorca mestského úradu Peter Gallo. Rožňavský mestský úrad musí do desiatich dní od schválenia uznesenia písomne doručiť výpoveď zmluvy. Zmluva potom vyprší o tri mesiace.

Viac na webnoviny.sk

viac...

V Krásnohorskom Podhradí bola predpremiéra dokumentu o požiari na Krásnej Hôrke a jeho dopade na spolunažívanie v obci

Dátum: 17.07.2013 Zdroj: www.rpa.sk

V osade v Krásnohorskom Podhradí sa včera uskutočnila prepremiéra dvojdielneho dokumentárneho filmu Nie zdať sa, ale byť! Dokument vyrobila RTVS a mapuje dopad požiaru na hrade Krásna Hôrka na spolunažívanie obyvateľov obce s dôrazom na spolunažívanie Rómov a Nerómov. “V tom prvom šoku po požiari ľudia začali hľadať vinníkov. A našli ich v rómskej osade. Už behom prvých hodín bolo jasné, že oheň neprichádza z rómskej osady. Bolo jasné, že príčinou ohňa nebolo len samotné zapálenie nejakého porastu, ale že aj štátne orgány si nesplnili svoje úlohy, ktoré si mali splniť. Tento dokument vznikol preto, aby sme ukázali divákom RTVS, že my nechceme vidieť problémy čiernobielo,” hovorí o dôvodoch vzniku dokumentu Attila Lovász, riaditeľ Centra národnostného vysielania RTVS.

Viac na www.rpa.sk

viac...

TV JOJ: Krásna Hôrka. Osadníci chcú nižšie ceny pozemkov

Dátum: 30.06.2013 Zdroj: TV JOJ

Pod Krásnou Hôrkou sa už začali odpredávať obecné pozemky majiteľom domov, ktoré na nich stoja. Zastupiteľstvo schválilo predaj žiadateľom, ktorí voči obci nemajú dlhy. Zatiaľ ide iba o 4 rodiny, starosta však očakáva aj ďalšie žiadosti. Hoci ľuďom z osady sa cena za odpredaj zdá byť vysoká, obyvateľom obce sa vidí prinízka!

viac...

Včera v Národnej rade SR interpelácia vo veci hradu Krásna Hôrka

Dátum: 28.06.2013 Zdroj: NR SR

Vážený pán minister, v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov si vás dovoľujem podať interpeláciu vo veci hradu Krásna Hôrka.
Dňa 10. 3. 2012 o trištvrte na jednu popoludní zachvátil strechu hradu Krásna Hôrka požiar, ktorý sa nepodarilo spútať, až kým nespálil celú strešnú krytinu zloženú z drevených šindľov.

viac...

Pod hradom Krásna Hôrka sa bude búrať! Stavebný úrad nariadil odstránenie stavby!

Dátum: 25.06.2013 Zdroj: www.roznava.sk

Obec Krásnohorské Podhradie
Hradná č. 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T I E

Štefan Darvaš a manželka Adela, bytom Krásnohorské Podhradie č. 526, 049 41 Krásnohorské Podhradie, podali dňa 19.09.2012 na tunajšom úrade žiadosť o dodatočné povolenie na stavbu „Rodinný dom“, v lokalite Rómska Osada v Krásnohorskom Podhradí, postavenú na pozemkoch p. č. KN-E 440 a 441 – trvalé trávne porasty v k. ú. Krásnohorské Podhradie, ktoré sú podielovým spoluvlastníctvom viacerých fyzický osôb. Dňom podania bolo konanie o dodatočnom povolení začaté.
Obec Krásnohorské Podhradie, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení a v spojení s §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe § 90 stavebného zákona prerokoval v rámci miestneho zisťovania dňa 27.05.2013 nepovolenú stavbu „Rodinný dom“, v lokalite Rómska osada v Krásnohorskom Podhradí.
Na základe výsledkov tohto konania podľa § 88 ods. (1) písm. b) a § 88a ods. (2) stavebného zákona

n a r i a ď u j e

Štefanovi Darvašovi a manželke Adele, bytom Krásnohorské Podhradie č. 526, 049 41 Krásnohorské Podhradie odstránenie stavby „Rodinný dom“, v lokalite Rómska osada v Krásnohorskom Podhradí, na pozemkoch p. č. KN-E 440 a 441 – obidve trvalé trávne porasty v k. ú. Krásnohorské Podhradie, za týchto podmienok:
1. Stavba bude odstránená do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Odstránenie stavby realizovať oprávnenou organizáciou na túto činnosť alebo pod dozorom oprávnenej osoby na túto činnosť.
3. Stavba, alebo jej časť sa bude odstraňovať, prípadne premiestňovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavby alebo jej časti (§ 42 ods. (1) vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení).
4. Stavba bude odstraňovaná podľa tohto technologického postupu: stavba musí byť odpojená od elektrickej energie, stavba bude rozoberaná postupne, bez použitia trhavín. Odstraňovanie stavby začne demontážou keramickej krytiny a komínov s následným rozobratím dreveného krovu strechy. Murivá nosných stien a priečok sú kombinované – tehla a hlinený válok a budú taktiež rozoberané postupne. Základy sú zhotovené z betónu a musia sa komplet vysekať a odstrániť. Ak je v stavbe zabudovaný nebezpečný odpad – asfaltové pásy izolácie proti vode, je nevyhnutné zabezpečiť odbornú demontáž takéhoto výrobku so súhlasom príslušného orgánu na ochranu zdravia a jeho zneškodnenie oprávnenou fyzickou alebo právnickou osobou.
5. Pri odstraňovaní stavby alebo jej časti nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzky - schopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
6. Okolie odstraňovanej stavby nesmie byť touto činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované.
7. Sutina a odpadový materiál z odstraňovanej stavby sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
8. Po odstránení stavby bude pozemok zarovnaný a upravený do pôvodného stavu.
9. Materiál, získaný odstránením stavby bude likvidovaný v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení.

O d ô v o d n e n i e


Štefan Darvaš a manželka Adela, bytom Krásnohorské Podhradie č. 526, 049 41 Krásnohorské Podhradie, podali dňa 19.09.2012 na tunajšom úrade žiadosť o dodatočné povolenie na stavbu „Rodinný dom“, v lokalite Rómska osada v Krásnohorskom Podhradí, postavenú na pozemkoch p. č. KN-E 440 a 441 – obidve trvalé trávne porasty v k. ú. Krásnohorské Podhradie, ktoré sú podielovým spoluvlastníctvom viacerých fyzický osôb. Stavebný úrad po preskúmaní podania zistil, že nie je zaplatený správny poplatok, preto listom č. 1223/2012-01-Šr zo dňa 15.10.2012 vyzval žiadateľov o dodatočné povolenie, aby v lehote do 15-tich dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správny poplatok zaplatili do pokladne správneho orgánu a to v hotovosti, alebo prevodom z účtu v banke na účet Obecného úradu v Krásnohorskom Podhradí. Správny orgán zároveň upozornil žiadateľov o dodatočné povolenie na právne následky nezaplatenia správneho poplatku s tým, že podľa § 9 zákona o správnych poplatkoch správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví, ak správny poplatok nebol zaplatený ani v 15 dňovej lehote odo dňa doručenia písomnej výzvy. Dňa 19.10.2012 bol správny poplatok zaplatený v stanovenej výške do pokladne správneho orgánu. Po preskúmaní podania a na základe vlastných zistení stavebný úrad konštatoval, že s predmetnou stavbou sa začalo bez stavebného povolenia, preto s ohľadom na túto skutočnosť podľa § 88 ods. (1) písm. b) v spojení s ustanovením § 88a ods. (1) stavebného zákona, v nadväznosti na § 60 ods. (1) stavebného zákona vyzval žiadateľov, aby v lehote 90-tich dní odo dňa doručenia výzvy č. 1223/2012-02-Šr zo dňa 27.11.2012 predložili doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Jednalo sa o nasledovné doklady: vlastnícke alebo iné právo k pozemku podľa § 139 ods. (1) stavebného zákona – výpisy z listu vlastníctva, zmluvy o inom práve, alebo doklad o hospodárení so spoločným pozemkom v zmysle § 139 Občianskeho zákonníka, projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach vrátane statického posúdenia a požiarno bezpečnostného riešenia, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce: stanovisko obce z hľadiska územno-plánovacej dokumentácie obce, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Rožňave – ŠSOPaK, ŠSOH, stanovisko Obvodného pozemkového úradu Rožňava, vyjadrenie Východoslovenskej distribučnej, a. s. Košice, vyjadrenie Východoslovenskej vodárenská a. s. Košice, Závod Rožňava, vyjadrenie Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia, a. s., Zvolen a vyjadrenie Slovak Telekom, a. s. Bratislava. Z uvedených dôvodov stavebný úrad konanie o dodatočnom povolení podľa § 29 ods. (1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) prerušil a upozornil žiadateľov, že v konaní bude pokračovať len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo. Výzva bola doručená žiadateľom dňa 05.12.2013. Zároveň stavebný úrad uviedol, že v prípade, ak sa po predložení požadovaných dokladov preukáže, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami, stavebný úrad bude pokračovať v konaní o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a stavebného zákona, o ktoré bolo požiadané dňa 19.09.2012. Podľa § 88a ods. (3) stavebného zákona stavebný úrad upozornil žiadateľov, že ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom zastavaného pozemku nepovolenou stavbou, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2 stavebného zákona) a vlastník zastavaného pozemku, alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (podľa § 137 stavebného zákona). Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
Ak uvedené doklady nebudú v stanovenej lehote predložené, stavebný úrad podľa § 60 ods. (2) písm. a) až c) stavebného zákona v nadväznosti na § 88a ods. (7) stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení zastaví.
Ak sa v konaní o dodatočnom povolení preukáže rozpor s verejnými záujmami, alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad konanie o dodatočnom povolení zastaví a začne konanie o odstránení stavby podľa § 88a ods. (5) stavebného zákona.
Nakoľko žiadatelia v stanovenej lehote uvedené doklady nepredložili, stavebný úrad rozhodnutím č. 1223/2012-03-Šr zo dňa 02.04.2013 konanie o dodatočnom povolení zastavil. Rozhodnutie o zastavení konania bolo doručené dňa 10.04.2013 a nadobudlo právoplatnosť dňa 25.04.2013.
Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom podľa § 88a ods. (2) stavebného zákona, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. Na tomto základe, postupujúc v súlade s § 88 ods. (1) písm. b) stavebného zákona stavebný úrad listom č. 1223/2012-04-Šr zo dňa 29.03.2013 oznámil začatie konania o odstránení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a nariadil za účelom prerokovania tejto veci ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnila dňa 27.05.2013 v zasadačke Obecného úradu v Krásnohorskom Podhradí. V oznámení stavebný úrad poučil účastníkov konania o odstránení stavby, že do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť pred dňom ústneho konania na Spoločnom obecnom úrade v Rožňave a pri ústnom konaní.
Dňa 09.05.2013 podal cez podateľňu účastník konania Štefan Szaniszló, bytom Hradná č. 211, 049 41 Krásnohorské Podhradie (podielový spoluvlastník pozemku) písomné námietky k oznámeniu o začatí konania o odstránení stavby, v ktorých uvádza nasledovné:
1. Spochybnil opodstatnenosť nariadenia ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, nakoľko podľa jeho vyjadrenia si to povaha veci nevyžaduje. Podľa predmetného oznámenia sa začalo konať o odstránení stavby podľa § 88 ods. (1) písm. b) stavebného zákona a nie o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a ods. (3) stavebného zákona, kde na dodatočné povolenie stavby je potrebný súhlas vlastníka pozemku zastavaného nepovolenou stavbou, čo je podstatný rozdiel.
2. Podľa jeho vyjadrenia mala obec Krásnohorské Podhradie ako stavebný úrad začať príslušné konanie už v roku 2003 a to z vlastného podnetu na všetkých nepovolených stavbách v lokalite Rómskej osady, lebo ich sama zistila najmä podľa geometrického plánu z roku 1998.
3. Údajný spoluvlastnícky podiel Štefana Darvaša a manželky na uvedených pozemkoch p. č. KN-E 440 a 441 v lokalite Rómskej osady nie je pravdivý, lebo podľa evidencie Katastrálneho úradu Rožňava tento zápis neexistuje.
4. Používanie súpisného čísla 526 nepovolenej stavby „Rodinný dom“, ktorá je vo vlastníctve Štefana Darvaša s manželkou, postavenej na pozemkoch p. č. KN-E 440 a 441 je podľa trestného zákona podvod, ktorý musí starosta obce po prešetrení veci oznámiť polícii. Súpisné čísla môžu mať zo zákona iba stavby, ktoré sa užívajú na základe kolaudačného rozhodnutia.
5. Predloženie požadovaných dokladov zo strany Štefana Darvaša a manželky do 06.03.2012 je nezmysel, keďže im príslušná výzva bola doručená dňa 05.12.2012.
Na začiatku konania o odstránení stavby bola vykonaná kontrola účastníkov konania, písomné splnomocnenie na zastupovanie v konaní nepredložili zástupca Mgr. Mariana Kotlebu a zástupca p. M. Jarošovej, z toho dôvodu zasadaciu miestnosť opustili. Ing. Imrich Lázár, bytom S. Czabana 6, 048 01 Rožňava predložil plnú moc na zastupovanie v konaní, zo dňa 22.05.2013 od účastníčky konania p. Alžbety Szarkovej, bytom Hradná č. 149, Krásnohorské Podhradie. Ostaní prítomní boli identifikovaní ako účastníci uvedeného konania. Po rekapitulácii krokov, ktoré stavebný úrad v tejto veci vykonal boli na ústnom pojednávaní zo strany účastníkov konania predložené tieto námietky a pripomienky:
a) Štefan Szaniszló, ako podielový spoluvlastník pozemkov, na ktorých stojí nepovolená stavba tvrdil, že rodina Štefana Darvaša nie je vlastníkom pozemku ani stavby na ňom. Že podľa občianskeho zákonníka ten, kto nie je vlastníkom pozemku, nie je vlastníkom ani stavby na ňom. Svoje tvrdenie opiera o skutočnosť, že v geometrickom pláne z roku 1998 tento dom nie je zakreslený.
b) Vlastník nepovolenej stavby Štefan Darvaš sa vyjadril do zápisnice nasledovne: v rodinnom dome býva cca 17 rokov. Bývalý starosta mu v minulosti povedal, že časom sa pozemky pod jeho rodinným domom vysporiadajú. Trvá na tom, že pozemky pod nepovolenou stavbou chce odkúpiť. Toho času bývajú v dome tri osoby.
c) Ing. Lázár ocenil činnosť stavebného úradu v tejto veci, trval na tom, aby sa na konaní zaoberalo len meritom veci a poukázal na skutočnosť, že aj v tomto období sa nepovolené stavby rozširujú.
d) PaedDr. Ondrej Vilner, ako podielový spoluvlastník pozemkov poukázal na skutočnosť, že pred dvoma rokmi sa uskutočnilo konanie o možnosti vysporiadania pozemkov, lebo s majetkom sa nakladalo bez súhlasu vlastníkov. Boli dané dve možnosti, buď zámena pozemkov, alebo ich odkúpenie po prekvalifikovaní pozemkov, za trhovú hodnotu. Konštatoval, že dnes sa pyká za chybu predchádzajúcich vedení obce.
e) Ing. Lázár opätovne pripomenul, že nie je potrebné riešiť vlastníctvo pozemkov, ale nepovolenú stavbu podľa stavebného zákona a konať o jej odstránení.
f) Štefan Darvaš mal zámer odkúpiť pozemok pod stavbou, ale z titulu, že sa jedná o podielové spoluvlastníctvo bol ich vklad zrušený a taktiež došlo k zrušeniu kúpnej zmluvy. Na konaní predložil aj písomnú námietku, v ktorej naďalej žiada o odkúpenie pozemkov a o dodatočné povolenie stavby. Cíti sa byť vlastníkom rodinného domu, lebo tam býva 17 rokov.
g) Jozef Kún, ako účastník konania sa opýtal, či za 17 rokov užívania nepovolenej stavby bola zaplatená daň z nehnuteľnosti. Starosta odpovedal, že nebola zaplatená. Ďalej dal otázky, že ak sa prekvalifikuje pozemok z TTP na stavebný pozemok, kto bude platiť poplatky.
h) Štefan Szaniszló konštatoval, že podielnici majú predkupné právo k pozemkom a pri ich predaji musí súhlasiť každý spolupodielnik. Poukázal na skutočnosť, že bývalé vedenie obce sľúbilo vysporiadanie týchto pozemkov a pokiaľ majú na to dôkaz, majú podať trestné oznámenie na toho, kto ich podviedol.
i) Ing. Lázár poukázal na skutočnosť, že za nepovolenú stavbu je nutné použiť § 105 stavebného zákona a riešiť to ako priestupok. Poukázal aj na zástupcu splnomocnenca vlády, ktorý potvrdil, že problematika nepovolených stavieb sa musí riešiť. Žiada, aby sa začalo aj s priestupkovými konaniami.
j) JUDr. Chynoranský – zástupca splnomocnenca vlády pre róm. komunity konštatoval, že v SR je cca 700 ks rómskych osád a obce ťahajú za kratší povraz a dnes prejednávaný prípad bude precedensom pre iné obce, existujúci stav nie je odsúhlasený s katastrom. Je predpoklad úpravy legislatívy v tomto smere.
k) Ing. Lázár opätovne poukázal na neoprávnené užívanie cudzích pozemkov, chybu vidí v tom, že keď je niekto verejným činiteľom, je povinný podať trestné oznámenie za neoprávnené užívanie cudzej veci – treba konať rázne. Stav bude viditeľný pri obhliadke – osada sa ďalej rozrastá.
Iné pripomienky ani námietky neboli predložené a prítomní vykonali miestnu obhliadku, na ktorej bolo zistené, že sa jedná o prízemnú stavbu rodinného domu, zakrytú sedlovou strechou, založenú na betónových základoch s neomietnutým murivom z kombinovaného materiálu tehla – hlinený válok. Stavba je označená papierovým súpisným číslom 526. Záznam z konania bol prítomným nahlas prečítaný a na znak súhlasu s jeho obsahom prítomnými podpísaný. Kópiu záznamu obdržali účastníci konania, ktorí ostali do konca.
Stavebný úrad vyhodnotil pripomienky účastníkov konania a má za to, že si povaha veci vyžadovala ústne pojednávanie a miestne šetrenie. Správny orgán podľa § 21 ods. (1) zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k objasneniu veci, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Je povinnosťou správneho orgánu zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Dátum 06.03.2012 na predloženie požadovaných dokladov uvedený v oznámení č. 1223/2012-03-Šr zo dňa 29.03.2013 je chybou stavebného úradu v písaní a správne má byť 06.03.2013, ale táto chyba nemá vplyv na meritum veci.
Stavebný úrad podľa § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona nariadi odstránenie stavby vykonanej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním; odstránenie sa nenariadi, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami. Skutočnosť, že predmetná stavba bola postavená bez stavebného povolenia bola v konaní nepochybne preukázaná. Z výsledkov konania vyplýva, že predmetnú stavbu nie je možné dodatočne povoliť, pretože v konaní o dodatočnom povolení stavby neboli v stanovenej lehote predložené požadované doklady: doklad o tom, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami a cieľmi územného plánovania, nebolo predložené doklady vlastnícke alebo iné právo k pozemkom, chýba projektová dokumentácia stavby, vypracovaná oprávnenou osobou, vrátane statického a požiarno - bezpečnostného riešenia, neboli predložené rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a obce, preto stavebný úrad nariadil odstránenie tejto stavby.
Vzhľadom na vyššie uvedené stavebný úrad nariadi odstránenie stavby, ak stavebníci nepredložia doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verenými záujmami, nevyhodnotil zvlášť námietky a pripomienky účastníkov konania, ktoré priamo nesúviseli s týmto konaním o nariadení odstránenia stavby, lebo stavebný úrad podľa § 88a ods. (2) stavebného zákona (bez úvahy) má nariadiť odstránenie stavby, ak stavebníci nepredložia požadované doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami.
Stavebný úrad pri určení lehoty na odstránenie stavby vychádzal zo skutkového stavu a možnosti stavebníkov a vo výroku tohto rozhodnutia určil primeranú lehotu na odstránenie stavby, ktorá by mala postačovať na zabezpečenie bytovej náhrady pre stavebníkov a spolubývajúcich.
Dňa 27.5.2013 na ústnom pojednávaní zúčastnil sa Jozef Kún, ktorého stavebný úrad prijal ako ďalšieho účastníka konania. Dňa 24.6.2013 Mgr. Adela Mikudová, advokátka predložila na tunajšom úrade osobne plnomocenstvá pre právne úkony v správnom konaní od manželov Darvašovcov a bola umožnená jej nazerať do spisového materiálu.


P o u č e n i e
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná č. 256, 049 41 Krásnohorské Podhradie. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.Peter Bollo
starosta obce

Vybavuje :
Spoločný obecný úrad v Rožňave č. s. 5474/2012
Ing. Ján Šramko
jan.sramko@roznava.sk

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006