súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Zakladá sa miestna organizácia strany MOST - HÍD

Dátum: 03.02.2010 Zdroj: Peter Bollo

Aké sú naše ciele?

* ochrana a rozvoj demokracie,
* garantovanie slobody jednotlivca,
* zastupovanie záujmov a ústavných práv občanov,
* európska spolupráca a udržiavanie dobrých vzťahov so susednými štátmi,
* garantovanie pokojného spolunažívania a rovnosti všetkých občanov žijúcich v Slovenskej republike bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, farbu pleti, vierovyznanie, pôvod, národnostnú alebo etnickú príslušnosť a sexuálnu orientáciu,
* presadzovanie spolupráce a vzájomnej tolerancie medzi etnickými spoločenstvami,
* posilnenie úlohy rodiny zodpovedajúcej dnešným spoločenským výzvam,
* zabezpečenie rovnosti príležitosti pre obe pohlavia, pre mladšie a staršie generácie, pre ľudí žijúcich v menej rozvinutých regiónoch a presadzovanie spoločenskej solidarity vo vzťahu k spoločensky znevýhodneným skupinám obyvateľstva,
* podpora trhového hospodárstva a ochrana súkromného majetku,
* odstránenie regionálnych rozdielov v hospodárstve a životnej úrovni prostredníctvom európskej a štátnej rozvojovej politiky,
* vytvorenie sociálnych istôt pre mladých ľudí, mladé rodiny, starších ľudí a pre ľudí, ktorí prechodne stratili svoje zamestnanie,
* vytvorenie komplexných hospodárskych, sociálnych a zdravotných programov spoločnosti v záujme zabezpečenia zlepšenia kvality života.

Ak sa aj ty stotožňuješ s týmito cieľmi a chceš spolupracovať so stranou MOST-HÍD, kontakt v Krásnohorskom Podhradí je: Peter Bollo tel. 0905/261785

viac...

Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné

Dátum: 03.02.2010 Zdroj: Imrich Vozár, OZ Via Iuris

Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné a to bez ohľadu na to,či sa jedná o riadne, alebo mimoriadne rokovanie zastupiteľstva. Vyplýva to z ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z uvedeného vyplýva, že verejnosť má právo sa rokovaní obecného zastupiteľstva zúčastniť.

Výnimka z tohoto pravidla je stanovená rovnako v uvedenom § 12 ods. 3, keď obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom
rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (ak sa jedná o utajované skutočnosti, ako je napr. obchodné tajomstvo, ochrana
osobných údajov a pod.) Táto výnimka sa však neuplatní v prípade, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

- použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
- nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

V týchto prípadoch musí byť rokovanie zastupiteľstva verejné vždy.

Zákon o obecnom zriadení nestanovuje povinnosť zverejniť oznam o konaní riadneho, alebo mimoriadneho rokovania zastupiteľstva, avšak STANOVUJE POVINNOSŤ OZNÁMIŤ A ZVEREJNIŤ NA ÚRADNEJ TABULI NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA A TO ASPOŇ TRI DNI PRED ZASADNUTÍM OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ALEBO, AK IDE O MIMORIADNE ZASADNUTIE, ASPOŇ 24 HODÍN PRED JEHO KONANÍM. Je zrejmé, že v týchto lehotách sa dozviete aj o presnom dátume a čase rokovania zastupiteľstva. Toto je stanovené v § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení.

Domnievam sa, že riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva by mali byť vopred určené a ich termíny by ste si mohli vyžiadať ako informáciu podľa
zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Platí pravidlo, že rokovanie zastupiteľstva by sa malo uskutočňovať podľa potreby, ale aspoň
raz za dva mesiace.

Podrobné pravidlá o rokovaniach obecného zastupiteľstva by mali byť schválené v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva, ktorý si rovnako môžete vyžiadať podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (§ 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení).

Starosta má právomoc zvolať rokovanie zastupiteľstva podľa svojho uváženia,čo platí aj pre mimoriadne rokovanie. Zákon o obecnom zriadení je v tomto dosť benevolentný, keďže stanovuje, že zastupiteľstvo sa schádza "podľa potreby". Dôvody (ak nie sú pomenované v rokovacom poriadku) na zvolanie zastupiteľstva definované nie sú. Je ale samozrejmé, že starosta by nemal túto svoju právomoc zneužívať, napr. na zamedzenie prístupu verejnosti na rokovanie.


Podľa § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto
majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

V prípade, ak spomínané rozpočtové opatrenia podliehali schváleniu zastupiteľstvom obce a starosta ich vykonal bez tohoto schválenia, bol tým zákon porušený. V prípade ak máte toto podozrenie potvrdené dôkazmi, je možné sa obrátiť s podnetom na prokuratúru, príp.druhou možnosťou je podanie žaloby podľa § 9b zákona o majetku obcí, avšak len v prípade ak sa jedná o tam vymenované skutočnosti.

viac...

Pre Velďákovú je šok, že bude prvá na podstavci

Dátum: 03.02.2010 Zdroj: Tomáš Petro/KORZÁR

"Vedela som, že budem medzi laureátmi, ale netušila som, že budem hneď absolútnou víťazkou 1. ročníka. Je to pre mňa veľmi príjemné prekvapenie - šok. Inak, anketa má veľmi vystižný názov," usmiala sa Danka Velďáková, ktorá už má niekoľko ankiet za sebou, no sobotňajšia bola pre ňu výnimočná. "V Košiciach sme so sestrou pôsobili dosť dlho a hneď v úvodnom ročníku tejto ankety som sa ocitla medzi osobnosťami mesta, čo je príjemný pocit." VIAC NÁJDETE V DENNÍKU KORZÁR.

viac...

Z Vašich mailov...

Dátum: 02.02.2010 Zdroj: čitateľ

Neviete niekto ,aký bude program zasadnutia obec.zastupiteľstva konaného dňa 2.2.2010 ?.Podľa rokovacieho poriadku obce by to malo byť zverejnené už 3 dni dopredu ( riadne), 1 deň dopredu (mimoriadne zasadnutie )

viac...

Starosta na zasadnutí neprejavil ľútosť na umrtím občana

Dátum: 02.02.2010 Zdroj: EH

Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané ako pokračovanie tragického zastupiteľstva z minulého týždňa. Zasadnutie otvoril starosta bez toho aby prejavil akúkoľvek ľútosť nad umrtím nášho spoluobčana počas predchádzajúceho zasadnutia. Poslanci odhlasovali jednotlivé uznesenia a keby nebolo príspevku Ondreja Hatvanského, zastupiteľstvo by skončilo za niekoľko minút. Prekvapivo sa zasadnutie nenahrávalo na kameru, pričom nie je známe či sa kamera minulý týždeň stratila alebo ju niekto len skryl.

viac...

PLUS JEDEN DEŇ: Na obecnom zastupiteľstve zomrel dôchodca

Dátum: 29.01.2010 Zdroj: EVA MIKULOVÁ/PLUS JEDEN DEŇ

„Sme z toho zronení. Je pravda, že otec mal problémy so srdcom, ale podľa ľudí, ktorí na zastupiteľstve boli, sa otec povadil so starostom,“ hovorí syn zosnulého Karol Kuhn (38). Podľa neho sa otec vedel rozčúliť, keď cítil, že mal pravdu. „Žiadal starostu, aby nám k plotu neodhŕňali sneh, lebo nám potom podmýva dom. Vraj sa mu starosta posmieval. Nato otec skolaboval a hodinu ho oživovali,“ dodáva. VIAC NÁJDETE V DENNÍKU PLUS JEDEN DEŇ.

viac...

KORZÁR: Dôchodca zomrel na zasadnutí zastupiteľstva

Dátum: 28.01.2010 Zdroj: Stela Krausová/Korzár

Tragédia poznačila utorkové podvečerné zasadnutie obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí v okrese Rožňava. Skolaboval a zomrel počas neho 73-ročný obyvateľ, ktorý sa predtým pustil do diskusie so starostom. Niektorí prítomní vyslovili podozrenie, že k náhlemu úmrtiu mohol prispieť práve tento rozhovor. Na zasadnutí bolo niečo vyše 20 ľudí vrátane poslancov. Priebeh bol zaznamenávaný na kameru, no po nešťastí, ktoré sa tam odohralo, kamera zmizla. Viac nájdete v denníku KORZÁR.

viac...

Starosta sa vyhráža políciou!

Dátum: 27.01.2010 Zdroj: Ocú

Výzva na odstránenie nepravdivých údajov z internetovej stránky www.krasnohorskepodhradie.sk, pod aktualitami – článok „Starosta sa na zasadnutí vysmieval občanovi, ten skolaboval a zomrel“ zdroj EH.


Starosta obce Štefan Szarka, Vás dôsledne vyzývam, aby ste zo svojej stránky odstránili nepravdivé údaje (ako hore) a verejne sa mi ospravedlnili na tom istom mieste a zaplatili mi nemajetkovú újmu vo výške 2000,00 €.

V prípade že sa tak nestane do 18,00 hodiny 27.1.2010 som nútený podať na Vás trestné oznámenie na ochranu mojej osobnosti.
Štefan Szarka

starosta obce

viac...

Starosta sa na zasadnutí vysmieval občanovi, ten skolaboval a zomrel

Dátum: 26.01.2010 Zdroj: EH

Tragédiou sa skončilo dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí. Starší pán Karol K. sa sťažoval starostovi obce že sneh z dvora obecného úradu odhŕňajú priamo na jeho dom, kvôli čomu má 70 cm vody v pivnici. Druhou vecou na ktorú sa pán Karol sťažoval, bolo neustále vyvádzanie mladých vodičov pred jeho domom. Starosta namiesto toho aby mu navrhol riešenie, začal sa mu vysmievať, čo dôchodcu neskutočne rozčúlilo. K.K. požiadal starostu aby sa mu nevysmieval, no ten neprestal a sedemdesiatnik pravdepodobne dostal srdcový záchvat. Záchranári ho oživovali na podlahe klubu pri kultúrnom dome skoro hodinu, no Karol K. zomrel!

viac...

Zimný pohár vo futbale vyhrali REBELI

Dátum: 18.01.2010 Zdroj: fkkrhpodhradie.webnode.sk

Dňa 9. januára 2010 sa uskutočnil Zimný pohár vo futbale, v telocvični ZDŠ v Krásnohorskom Podhradí. Organizátormi podujatia boli Štefan Kún a Ladislav Jobbáď, ktorým ďakujeme za príjemný športový zážitok. Zišlo sa 22 hráčov, prevažne z okresnej súťaže, respektíve fanúšikovia, ktorých baví futbal. Pred začiatkom sa losovalo, kto s kým bude hrať a nakoniec z toho vzišlo 5 družstiev po 4 hráčoch, 2 družstvá mali i náhradníka. Zápasy sa hrali 2x5 min. dvojkolovo, so 4 hráčmi v poli.

Víťazom sa stali "Rebeli", za nimi nasledovali "Colo Tex", "Béna Team", "Smoliari" a "Mókuska Team". Najlepším strelcom sa stal Miroslav Mázik s 10 gólmi. Viac fotografií z turnaja nájdete v našej galérií.

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006