súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Nariadenie vypratania stavby - Rozhodnutie

Dátum: 02.11.2012 Zdroj: www.roznava.sk

R O Z H O D N U T I E

Obec Krásnohorské Podhradie, zastúpená starostom obce Petrom Bollom, so sídlom Hradná č. 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie, podala dňa 25.09.2012 na príslušnom úrade žiadosť o vypratanie stavby na Ulici lipovej súp. č. 112, 113, ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 382 v k. ú. Krásnohorské Podhradie vo vlastníctve obce Krásnohorské Podhradie. Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby č.ÚP-311/1987-Sz zo dňa 25.05.1987, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.1987 bolo vydané Odborom územného plánovania a stavebného poriadku ONV v Rožňave. Dňom podania žiadosti bolo konanie o vyprataní stavby začaté.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení ( ďalej „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení a v spojení s §§ 5 a 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v rámci zahájeného konania preskúmal žiadosť v zmysle § 96 ods. (1) stavebného zákona, v súlade s §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej „správny poriadok“) a rozhodol nasledovne:

n a r i a ď u j e

v y p r a t a n i e s t a v b y

„Budova bývalého hospodárskeho dvora ŠM“,

ktorá je umiestnená na Ulici lipovej súp. č. 112, 113, Krásnohorské Podhradie,
na pozemku parc. č. KN-C 382 v k. ú. Krásnohorské Podhradie,
vo vlastníctve obce Krásnohorské Podhradie.

viac...

110. výročie úmrtia Františky Andrássyovej

Dátum: 25.10.2012 Zdroj: SNM

Slovenské národné múzeum Vás pri príležitosti 110. výročia úmrtia Františky Andrássyovej , pozýva na zádušnú omšu, ktorá sa uskutoční v piatok 26.10.2012 o 9.00 hodine v mauzóleu Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí. Omšu bude celebrovať Mons. Vladimír Filo, biskup Rožňavskej diecézy.

viac...

V rómskej osade pod hradom Krásna Hôrka je v týchto dňoch opäť rušno

Dátum: 23.10.2012 Zdroj: www.rozhlas.sk

V rómskej osade pod hradom Krásna Hôrka je v týchto dňoch opäť rušno. Medzi Rómami sa začalo hovoriť, že stavebný úrad vydal nariadenie o odstránení čiernych stavieb, ktoré stoja na cudzích pozemkoch. Podľa osadníkov by sa mali búrať tri obydlia, v ktorých žije 20 ľudí.

viac...

Rekonštrukcia Krásnej Hôrky začne už zajtra!

Dátum: 19.10.2012 Zdroj: SNM

Dnes, 19. októbra 2012, o pol druhej popoludní, podpísalo Slovenské národné múzeum zmluvu s dodávateľom, spoločnosťou Marián Fifík, na sanáciu národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka.

SNM zajtra ráno o ôsmej hodine odovzdá stavenisko spoločnosti, s ktorou podpísalo zmluvu.

Hneď potom sa začne so stavebnými prácami na hrade.

Názov stavby :
„ Sanácia havarijného stavu národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna
Hôrka – 1. časť - havarijné prestrešenie a lešenie.“

Termín začatia diela: 20.10.2012

Termín ukončenia diela:1.3.2013

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán: 2 057 053,83 € s DPH

viac...

Zbúrajú dom osadníkov pod Hôrkou! Rozhodli pred 25 rokmi

Dátum: 17.10.2012 Zdroj: www.cas.sk

Búranie sa odkladalo až 25 rokov! Desať obyvateľov polorozpadnutého domu sa musí vysťahovať, lebo statik potvrdil havarijný stav budovy.

Viac na www.cas.sk

viac...

Starostu obce Krásnohorské Podhradie rieši pre čierne stavby na cudzích pozemkoch polícia

Dátum: 15.10.2012 Zdroj: www.plus7dni.sk

Zatiaľ čo Peter Bollo tvrdí, že nariadenie o búraní rómskych domov zdržiavajú na stavebnom úrade v Rožňave, tam o týchto dokumentoch vôbec nič nevedia.
Viac na www.plus7dni.sk

viac...

Údajný podpaľač hradu zrejme príde o strechu nad hlavou

Dátum: 15.10.2012 Zdroj: Erik/www.krasnohorskepodhradie.sk

Dnes na obecnej tabuli v Krásnohorskom Podhradí vyvesili oznámenie o začatí konania vypratania stavby na ulici Lipovej. V uvedenom dome patriaceho obci žije načierno bez nájomných zmlúv už niekoľko rokov viacero rómskych rodín. V katastrofálnych hygienických podmienkach, bez vody a elektriky žije v tomto dome aj údajný podpaľač hradu Krásna Hôrka. Na uvedený dom je vydané rozhodnutie o povolení odstránenia stavby ešte z roku 1987 , nedávno si uvedenú stavbu prehliadol statik ktorý dom pre vážne statické poruchy navrhol zbúrať. Keďže obyvatelia uvedeného domu nemajú s obcou uzavreté nájomné zmluvy, obec im nie je povinná poskytnúť náhradné ubytovanie.

viac...

Starostov bude vyšetrovať iná kriminálka

Dátum: 08.10.2012 Zdroj: Polícia

Okresná prokuratúra v Rožňave odovzdala 27.septembra 2012 Okresnému riaditeľstvu PZ v Rožňave, odboru kriminálnej polície, oddeleniu všeobecnej kriminality na vybavenie podanie pod číslom 1PN 336/12
na terajšieho aj bývalého starostu Krásnohorského Podhradia. Vlastník pozemkov pod rómskou osadou obom starostom vyčíta nečinnosť vo veci nelegálnej výstavby osadníkov, čím bola vlastníkom pozemkov údajne spôsobená škoda vyššieho rozsahu. Vzhľadom k tomu že na tomto oddelení kriminálnej polície v Rožňave pracuje aj syn bývalého starostu, polícia uvažuje že podanie bude vyšetrovať polícia v inom meste.

viac...

Búranie v Krásnej Hôrke? Nariadenie sa už pripravuje

Dátum: 05.10.2012 Zdroj: www.aktualne.sk

Proces, ktorého výsledkom môže byť zbúranie niekoľkých domov v obci Krásnohorské podhradie sa už rozbehol. Stavebný úrad v Rožňave totiž už pripravuje nariadenie o odstránení stavby. Pre Aktuálne.sk to potvrdil starosta Krásnohorského Podhradia Peter Bollo. Viac na aktualne.sk

viac...

Occupy Vinica

Dátum: 02.10.2012 Zdroj: marosmarko.blog.sme.sk

Cez víkend bolo v našom Kocúrkove opäť veselo. Pod Krásnu hôrku sa zbehol dav ľudí, no nejednalo sa pritom ani o zblúdilých návštevníkov miestneho hradu, ani o požiarnikov alebo zástupcov poisťovne obhliadajúcich škody spôsobené nedávnym požiarom. Jednalo sa o dve skupiny, ktoré sa poznajú už natoľko dobre, že si môžu aj tykať. „Kotlebovci" si tak namiesto plánovaného upratovania mohli akurát tak pokecať s už pre nich známymi policajtmi, ktorí im zabránili pokračovať ďalej v plánovanej ceste. Potvrdil sa tým súčasný stav našej republiky, kde aj základné ústavné práva občanov sú prakticky nevymožiteľné. Naopak - vytvoril sa precedens, ktorý treba patrične využiť.

Čítajte viac na www.sme.sk

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006