súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Uznesenia OZ

U Z N E S E N I A - z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupitežstva obce Krásnohorské Podhradie zo dňa 27.12.2010:

Dátum: 27.12.2010 Zdroj: Ocú

Uznesenie č. 1/2010 z ustanovujúceho zasadnutie OZ
Obecné zastupitežstvo schvažuje doplnenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ na deň 27.12.2010.

Uznesenie č. 2/2010 z ustanovujúceho zasadnutie OZ
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: źudovít Baffy, MVDr. Július Ferenc a Ing. Štefan Jánosdeák

Uznesenie č. 3/2010 z ustanovujúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupitežstvo v Krásnohorskom Podhradí
A . b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Peter Bollo zložil zákonom predpísaný sžub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupitežstva zložili zákonom predpísaný sžub poslanca obecného zastupitežstva: MVDr. Július Ferenc, Kristián Baffi, Ing. Marian Freivolt, Robert Darvaš, Štefan Kún, Juraj Juríni, źudovít Baffy, Ing. Štefan Jánosdeák a Ing. Ladislav Katona.

Uznesenie č. 4/2010 z ustanovujúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupitežstvo v Krásnohorskom Podhradí
p o v e r u j e
poslanca MVDr. Júliusa Ferenca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupitežstva v
prípadoch podža § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 5/2010 z ustanovujúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupitežstvo v Krásnohorskom Podhradí
A . z r i a ď u j e
komisie, a to Komisia školstva a sociálnych vecí
Komisia finančná
Komisia výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch
Komisia rómska
Komisie na ochranu verejného záujmu


B . v o l í
a) predsedu komisie: Komisia školstva a sociálnych vecí - Juraj Juríni
Komisia finančná - Ing. Ladislav Katona
Komisia výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
- Ing. Štefan Jánosdeák
Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch - Štefan Kún
Komisia rómska - Robert Darvaš
Komisie na ochranu verejného záujmu – MVDr. Július Ferenc
b) členov komisie :
Komisia školstva a sociálnych vecí
a) poslancov : Robert Darvaš
b) odborníkov z radov obyvatežov obce a iných osôb
Mgr. Ladislav Mikula
Mgr. Agnesa Stupáková
Irena Zubatá
Iveta Breznayová
Aladár Darvaš
Štefan Horváth
Komisia finančná
a) poslancov : MVDr. Július Ferenc
Kristán Baffi
Robert Darvaš
Ing. Štefan Jánosdeák
Štefan Kún
b) odborníkov z radov obyvatežov obce a iných osôb
Ing. Melinda Görgeiová
Beáta Šmelková
Eva Kovácsová
Komisia výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
a) poslancov : Ing. Ladislav Katona
źudovít Baffy
b) odborníkov z radov obyvatežov obce a iných osôb
Ing. Peter Szappanos
Tibor Baffi
Albert Strausz
Mário Macko
Štefan Dudáš
Ondrej Hatvanský
Oto Orbán
Norbert Vanyo
Štefan Korsinszki
Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch
a) poslancov : Ing. Marian Freivolt
b) odborníkov z radov obyvatežov obce a iných osôb
Tibor Szarka
Ladislav Jobbágy
Peter Török
Ing. Peter Prékop
Eleonóra Plošnicová
Angelika Darvašová
Katarína Prékopová
Erik Hrivnák
Mgr. Ladislav Molnár
Ladislav Zubatý

Komisia rómska
a) poslancov : Ing. Marian Freivolt
b) odborníkov z radov obyvatežov obce a iných osôb
Katarína Prékopová
Robert Fogaš
Štefan Horváth
Robert Horváth
Jozef Gulykáš
Ladislav Darvaš
Ladislav Krištóf

Komisie na ochranu verejného záujmu
a) poslancov : Ing. Ladislav Katona

Uznesenie č. 6/2010 z ustanovujúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupitežstvo v Krásnohorskom Podhradí
u r č u j e
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným
zastupitežstvom najneskôr 90 dní pred vožbami mesačný plat starostu vo výške 1.638,00 €.

Uznesenie č. 7/2010 z ustanovujúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupitežstvo ustanovuje za sobášiaceho p. Petra Bolla.

Uznesenie č. 8/2010 z ustanovujúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 8/2010.

viac...

Mimoriadne zasadnutie dňa 19.10.2010

Dátum: 19.10.2010 Zdroj: Ocú

Uznesenie č. 118/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje program mimoriadneho zasadnutia OZ na deň 19.10.2010.

Uznesenie č. 119/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Prékop, MVDr.
Július Ferenc, Tibor Baffi.

Uznesenie č. 120/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 6/2010.

Uznesenie č. 121/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje žiados ZO Csemadoku ohžadne poskytnutia príspevku na
usporiadanie osláv 60. výročia založenia ZO Csemadoku vo výške 250,00 € s tým, že
prostriedky budú presunuté zo zostatkov nevyčerpaných prostriedkov poskytnutých na
činnos ostatných komisií.

viac...

Zasadnutie dňa 12.10.2010

Dátum: 12.10.2010 Zdroj: Ocú

Uznesenie č. 109/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 12.10.2010.

Uznesenie č. 110/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Prékop, MVDr.
Július Ferenc, Tibor Baffi.

Uznesenie č. 111/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie informatívnu správu o stave aktivačných prác v obci.

Uznesenie č. 112/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie informatívnu správu o cintorínskych službách .

Uznesenie č. 113/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie informatívnu správu o činnosti rómskej komisie.

Uznesenie č. 114/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu starostu obce.

Uznesenie č. 115/2010
Obecné zastupitežstvo súhlasí s tým, aby sa v roku 2010 zrealizovala rekonštrukcia ulice
Lipovej od čísla domu 130 po číslo domu 143 firmou SKANSKA v predbežnej cenovej
kalkulácii 68.000,00 €.

Uznesenie č. 116/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Uznesenie č. 117/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 5/2010.

viac...

Zasadnutie dňa 31.8.2010

Dátum: 31.08.2010 Zdroj: Ocú

Uznesenie č. 99 /2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 31.8.2010.

Uznesenie č. 100/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Leško, Emil
Hatvanský a MVDr. Július Ferenc.

Uznesenie č. 101/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov na
projekt „Kanalizácia, dokončenie I. etapy“ .

Uznesenie č. 102/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Vyhodnotenie čerpania finančného rozpočtu do
30.6.2010.

Uznesenie č. 103/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Informatívna správa o čerpaní finančného rozpočtu
do 31.7.2010.

Uznesenie č. 104/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie informatívnu správu o podielových daniach.

Uznesenie č. 105/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2010
(rekonštrukcia ulice Partizánskej, štúdie a posudky, modernizácia kultúrneho domu,
rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocvične VjS).

Uznesenie č. 106/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení starostu č. 4/10.

Uznesenie č. 107/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu starostu obce.

Uznesenie č. 108/2010
Obecné zastupitežstvo deleguje do výberovej komisie na výber dodávatežov poslancov: Emil
Hatvanský, Tibor Baffi, MVDr. Július Ferenc a Ing. Peter Prékop.

viac...

Mimoriadne zasadnutie dňa 18.8.2010

Dátum: 18.08.2010 Zdroj: Ocú

Uznesenie č. 98/2010
Obecné zastupitežstvo nezrušuje uznesenie č. 96/2010, ktorým sa určil počet poslancov OZ
na nové volebné obdobie v počte 9 poslancov.

viac...

Mimoriadne zasadnutie dňa 13.7.2010

Dátum: 13.07.2010 Zdroj: Ocú

Uznesenie č. 90 /2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje program mimoriadneho zasadnutia OZ na deň 13.7.2010.

Uznesenie č. 91/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Leško, Emil
Hatvanský a źudovít Baffy

Uznesenie č. 92/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje opravený záverečná účet obce na rok 2009 zo dňa 9.7.2010
bez výhrad s pripomienkami:
- prepracova zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
- doplni záverečný účet o stavy účtov obce
- vyvodi závery za nesprávne spracovaný záverečný účet obce z júna 2010
(prvý)
- doplni výsledky hospodárenia podnikatežskej činnosti § 16, ods. 5 f) zákona
583/2004 Z. z..

Uznesenie č. 93/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie:
a) stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2009.
b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej uzávierky za rok 2009

Uznesenie č. 94/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje usporiadanie prebytku rozpočtu vo výške 137.250,01 €:
- 10 % prebytku hospodárenia do rezervného fondu
- 90 % prebytku hospodárenia zapoji do rozpočtu a použi na kapitálové
výdavky

Uznesenie č. 95/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje rozsah výkonu funkcie starostu obce v rozsahu 100%
úväzku.

Uznesenie č. 96/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje počet 9 poslancov na nové volebné obdobie.
Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 1(MVDr. Ferenc)

Uznesenie č. 97/2010
Obecné zastupitežstvo súhlasí s splátkovým kalendárom pre p. Kerekeša v štyroch splátkach
do konca novembra 2010 s podmienkou, že vyplatí nedoplatok za rok 2009 do 30.7.2010.

viac...

Zasadnutie dňa 30.6.2010

Dátum: 30.06.2010 Zdroj: Ocú

Uznesenie č. 79 /2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 30.6.2010.

Uznesenie č. 80/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Leško, Emil
Hatvanský a Tibor Baffi.

Uznesenie č. 81/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie informatívnu správu o činnosti spoločenských
organizácií: Csemadok, Futbalový klub.

Uznesenie č. 82/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje správu hlavného kontrolóra obce o kontrolách za I. pokrok
2010 a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010.

Uznesenie č. 83/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu o činnosti školskej a kultúrnej komisie.

Uznesenie č. 84/2010
Obecné zastupitežstvo prekladá schválenie záverečného účtu obce za rok 2009 na mimoriadne
zasadnutie OZ.

Uznesenie č. 85/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Správu o činnosti stavebnej komisie a ukladá OcÚ
spracova návrh na riešenie pálčivých problémov vrátane finančných: regulácia potoka,
likvidácia odpadu, vytýčenie hraníc pozemkov, vyčistenie rigolov .

Uznesenie č. 86/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu starostu obce.

Uznesenie č. 87/2010
Obecné zastupitežstvo ukladá OcÚ zabezpeči vypratanie pozemku od maringotky
nachádzajúcej sa na parc. čísle: 385/2 súdnou cestou aj rodinného domu nachádzajúcom sa na
ulici Lipovej 112 a 113.

Uznesenie č. 88/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2010.

Uznesenie č. 89/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje presun finančných prostriedkov z ekopanelov a mostu
v rómske osade na nákup a montហčerpadla v rómskej osade.

viac...

Mimoriadne zasadnutie dňa 8.6.2010

Dátum: 08.06.2010 Zdroj: Ocú

Uznesenie č. 77 /2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje podža § 20 ods. 7 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, vo väzbe na zákon NR SR č.
334/2007 Z.z. (s účinnosou od 1.9.2007), ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990
o obecnom zriadení Zadanie pre spracovanie ÚPN obce Krásnohorské Podhradie, ktoré bolo
prerokované v zmysle § 20 ods. 2 - 5 stavebného zákona.

Uznesenie č. 78/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje predaj dvoch skríň (bez účtovnej hodnoty) za cenu spolu
100,00 € pre starostu obce.

viac...

Zasadnutie dňa 25.5.2010

Dátum: 25.05.2010 Zdroj: Ocú

Uznesenie č. 57/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 25.5.2010.

Uznesenie č. 58/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Emil Hatvanský, Ing. Peter
Prékop a źudovít Baffy.

Uznesenie č. 59/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o výbere daní
a poplatkov s opatreniami v počte 4 s termínom plnenia opatrení do 30.6.2010.

Uznesenie č. 60/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje prefinancovanie viacúčelového ihriska v sume 5.548,00 €.

Uznesenie č. 61/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska.

Uznesenie č. 62/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje navýšenie výdavkov vrtu KHH o sumu 3.213,00 €.

Uznesenie č. 63/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje úhradu o 2.023,00 € za spracovanie projektu v rámci Výzvy
regenerácia sídiel a v prípade úspešnosti projektu schvažuje navýšenie úhradu nákladov
spojených s verejným obstarávaním vo výške 400,00 € a odmenu za vypracovanie žiadosti
o NFP o 16.600,00 € z prostriedkov určených v rozpočte na spolufinancovanie projektu.

Uznesenie č. 64/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje sumu na nákup fekálneho auta a sumu potrebnú na
prerobenie a to celkom vo výške 4.500,00 €.

Uznesenie č. 65/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje nákup vysokotlakového čističa na horúcu vodu značky
MAKYTA pre potreby funkčnosti ČOV vo výške 1.800,00 €.

Uznesenie č. 66/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 2/2010.

Uznesenie č. 67/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje navýšenie finančných prostriedkov pre služobné auto
starostu obce vo výške o 1.000,00 €.

Uznesenie č. 68/2010
Obecné zastupitežstvo neschvažuje zmenu Zásad hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami.

Uznesenie č. 69/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje odchodné pre pracovníčke MŠ vo výške 1.302,00 €.

Uznesenie č. 70/2010
Obecné zastupitežstvo nesúhlasí s poskytnutím sociálnej výpomoci vo výške 497,91 € pre p.
Máriu Gulykášovú.

Uznesenie č. 71/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje so žiadosou p. Ireny Roth ohžadne prenájmu pozemku
stým, že prenajaté pozemky o výmere 1 216 m2 nesmú by využívané na podnikatežské účely.
Cena nájmu je 1,00 € na jeden kalendárny rok.

Uznesenie č. 72/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje odpredaj pozemku pre p. Aladára Žigu a Evu Gulykášovú
o výmere 350 m2 podža Geometrického plánu č. 88/2008.

Uznesenie č. 73/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje prenájom verejného priestranstva v areály pod hradom pre p.
Jaroslava Bradáča na sezónu 2010 za takých istých podmienok ako v roku 2009.

Uznesenie č. 74/2010
Obecné zastupitežstvo ukladá pracovníčke OcÚ zápočtom rieši záväzky občanov voči obci
z vyplácaných odmien a miezd.

Uznesenie č. 75/2010
Obecné zastupitežstvo súhlasí s účasou hlavného kontrolóra na sneme hlavných kontrolórov
miest a obcí Slovenska v dňoch 10. a 11.6.2010 a s uhradením nákladov na sneme vo výške
101,00 € (85,00 € + 16,00 € cestovné).

Uznesenie č. 76/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie:
1) Správu o príprave na letnú turistickú sezónu
2) Správu o príprave volieb do NR SR
3) Informatívnu správa o realizácii výstavby kanalizácie na ulici Lipovej a Pačanskej
4) správu starostu obce

viac...

Zasadnutie dňa 27.4.2010 - pokračovanie 5.5.2010

Dátum: 05.05.2010 Zdroj: Ocú

Uznesenie č. 38 /2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 27.4.2010.

Uznesenie č. 39/2010
Obecné zastupitežstvo SCHVAźUJE:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b-2010/01 ROP za účelom realizácie
projektu „Krásna Hôrka a okolie“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce a platným Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo
výške 15 000 eur.

Uznesenie č. 40/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje za spracovanie projektu „Krásna Hôrka a okolie“ sumu vo
výške 700,00 €.

Uznesenie č. 41/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Plnenie rozpočtu obce za I. štvrrok

Uznesenie č. 42/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu Správa o činnosti futbalového klubu.

Uznesenie č. 43/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Správa o prevádzke ČOV a schvažuje sumu vo výške
1.200,00 € z rezervy rozpočtu obce na zabezpečenie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu podlahy ČOV.

Uznesenie č. 44/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Informatívna správa o príprave Majálesu

Uznesenie č.45/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu starostu obce.

Uznesenie č. 46/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje vypusti uznesenia za roky 2007, 2008 a 2009 podža
predlohy predloženej hlavným kontrolórom obce okrem č. 171/2007.

Uznesenie č. 47/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie prednesenú správu hlavného kontrolóra o kontrole
uznesenia 134/09 o plnení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a zákona č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole prednesenej hlavným kontrolórom obce a zároveň ukladá
starostovi obce prija opatrenia, aby naďalej nedochádzalo k porušovaniu uvedených
zákonov.

Uznesenie č. 48/2010
Obecné zastupitežstvo ukladá obecnému úradu zisti a zabezpeči možnos vyprázdňovania
žúmp na ulici Pokrokovej p. Ligártom do doby zakúpenia fekálnym vozidlom pre obec.
Termín: a) ihneď
b) do 30.6.2010 (zakúpenie fekálneho vozidla)

Uznesenie č. 49/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje navýšenie rozpočtu na kapitolu 04.5.1 položka 717001 –
miestna komunikácia na spracovanie projektu o čiastku 2.000,00 €.

Uznesenie č. 50/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje čiastku 300,00 € na aktivity Partnerstva sociálnej inklúzie
(poriadanie aktivít pre rómsku komunitu) s tým, že prostriedky sa vyčleňujú z rómskej
komisie.

Uznesenie č. 51/2010
Obecné zastupitežstvo nesúhlasí s požiadavkou FitKul Krh. Podhradie ohžadne financovania
odbornej prehliadky budovy, zabezpečenia bezpečnostného technika. Obecné zastupitežstvo
doporučuje spoji sa s p. Ing. Hajdúkovou, ktorá obdobné práce prevádza pre obec.

Uznesenie č. 52/2010
Obecné zastupitežstvo ukladá obecnému úradu predloži návrh opatrení na zlepšenie
vymáhania daňových nedoplatkov.
Termín: 15.6.2010.

Uznesenie č. 53/2010
Obecné zastupitežstvo ukladá obecnému úradu pripravi priority čerpania finančných
prostriedkov na jednotlivé položky (akcie).
Termín: 15.6.2010.

Uznesenie č. 54/2010
Obecné zastupitežstvo ukladá obecnému úradu pripravi podmienky na využitie finančných
prostriedkov z podnikatežskej činnosti na vylepšenie a zvežadenie podnikatežskej činnosti
Termín: 15.6.2010.

Uznesenie č. 55/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 1/2010 ako presun prostriedkov na
navýšenie príjmov a výdavkov.

Uznesenie č. 56/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje vybudovanie chodníka a žžabov okolo multi funkčného
ihriska. Vyčíslené náklady budú zahrnuté do rozpočtového opatrenia č. 2/2010 na najbližšie
zasadnutie OZ.

viac...

Strana: 1 2 3 4

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006