súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Poľovnícka sezóna sa skončila

Dátum: 20.01.2011 Zdroj: www.webnoviny.sk

viac...

SME.SK: Prvé E-pay karty by sa mali začať využívať v lete

Dátum: 20.01.2011 Zdroj: www.sme.sk

Podľa Nicholsonovej sa uvažuje o tom, že karta bude naviazaná na dávku v hmotnej núdzi, prídavky na deti, rodičovský príspevok a príspevok pri narodení dieťaťa.

Čítajte viac na sme.sk

viac...

Rekonštrukčné práce na hrade Krásna Hôrka do 29. 4. 2011

Dátum: 19.01.2011 Zdroj: SNM

V súvislosti s realizáciou prioritných projektov na hrade Krásna Hôrka prebiehajú rekonštrukčné práce v priestoroch Gotického paláca a reštaurátorské práce na vstupnom hradnom portáli. Všetkým návštevníkom sa ospravedlňujeme za prípadný stavebný ruch. V novej expozícii Gotického paláca Vás radi privítame na začiatku letnej sezóny 2011. Tešíme sa na Vás!

Prioritné projekty Modernizácia a reinštalácia priestorov Gotického paláca na hrade Krásna Hôrka (NKP) a Reštaurovanie vstupného hradného portálu na hrade Krásna Hôrka (NKP) sú realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

viac...

Rožňavské školy faktúry a zmluvy zverejnili, u nás zatiaľ nie

Dátum: 19.01.2011 Zdroj: www.pionierka.sk

Základné školy v Rožňave dodržali zákon účinný od 1.1.2011 a na svojich webový stránkach už zverejnili zmluvy a faktúry za rok 2011. Na stránke základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Krásnohorskom Podhradí, kde je riaditeľom pán Mikula, zatiaľ takéto údaje chýbajú. Na zverejnenie povinných údajov je už pripravený aj náš obecný úrad, ktorý vytvoril na svojej webke podstránku Zmluvy, faktúry, objednávky. V zákone sa doslova uvádza:

Povinne zverejňovaná zmluva
(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva,ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu,ktorá sa získala za verejné prostriedky,
7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

viac...

Menný zoznam členov komisií

Dátum: 18.01.2011 Zdroj: Ocú

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí zriadilo tieto komisie:
Komisia školstva a sociálnych vecí
Komisia finančná
Komisia výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch
Komisia rómska
Komisie na ochranu verejného záujmu

Menný zoznam členov jednotlivých komisií sa vám otvorí kliknutím na ikonku VIAC

viac...

Podrobné vyhodnotenie turnaja

Dátum: 17.01.2011 Zdroj: fkkrhpodhradie.webnode.sk

Podrobné vyhodnotenie turnaja nájdete na fkkrhpodhradie.webnode.sk

viac...

Víťazmi halového futbalového turnaja Červení ďábli

Dátum: 15.01.2011 Zdroj: Hrivnák Erik

Obec Krásnohorské Podhradie a FK Krásnohorské Podhradie usporiadali v sobotu 15.1.2010 halový futbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil v telocvični miestnej základnej školy. Zvíťazili "Červení ďábli" zložení z týchto hráčov: Erik Bodnár (C), Viktor Manko, Dávid Vozár, Peter Kováč. Najlepším strelcom turnaja so 6 gólmi sa stal po rozstrele Peter Kovács.

Viac vo fotogalérii

viac...

Zasadnutie OZ sa stretlo s veľkým záujmom občanov

Dátum: 14.01.2011 Zdroj: Hrivnák Erik

S veľkým záujmom občanov sa stretlo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí. Na dnešnom zastupiteľstve odznelo:
-v úvode hlavný kontrolór obce predniesol kontrolu plnenia uznesení OZ
-OZ schválilo zloženie inventarizačných komisií, inventarizácia má byť ukončená do 31.1.2011, ústredná inventarizačná komisia bude pracovať v zložení: Ing. Marian Freivolt, Peter Bollo, Eva Kováčová, Štefan Szarka
-okrem ústrednej inventarizačnej komisie budú pracovať aj štyri dielčie
-obecné zastupiteľstvo doplnilo zloženie komisií o ďalších členov
-poslanci schválili zásady odmeňovania poslancov, zástupcu starostu/okrem poslaneckej odmeny bude poberať v prípade zastupovania starostu 20€/deň, predsedovia komisií dostanú za jedno zasadnutie komisie 17€, členovia komisií za zasadnutie 10€, zapisovateľka OZ/20€ pričom musí vyhotoviť zápisnicu z rokovania OZ, 15€ dostane za zasadnutie zapisovateľka komisie
-Ondrej Hatvanský informoval prítomných o stave na Čističke odpadových vôd, kde v decembri prebehla prestavba podlahy, ktorá bola v havarijnom stave. Práce na čističke pokračujú aj v januári, práce prebiehajú pomalšie nakoľko sa práce robia za plnej prevádzky čističky. Najväčším problémom čističky je že nemá lapač hrubých nečistôt, v dôsledku čoho sa upchávajú čerpadlá, niektoré je nutné aj vyradiť a kúpiť nové. Pán Hatvanský označil absenciu lapača na čističke ako fatálnu chybu a nevedomosť bývalého vedenia obce, ktorí vybrali najlacnejšiu ponuku, v ktorej chýbal potrebný lapač hrubých nečistôt. Obec by momentálne stálo zakúpenie lapača približne 2 milióny Sk.
-ďalším bodom zasadnutia bola správa starostu obce, kde starosta Peter Bollo zhodnotil svoje doterajšie kroky vo vedení obce, stále prebieha preberanie agendy, do 14.2. musíme odovzdať projekt na dokončenie ďalšej etapy kanalizácie
-v bode rôzne poslanci schválili rozpočtové provizórium do schválenia programového rozpočtu
-podľa nových zákonov musí byť každoročne aktualizovaný povodňový plán, s návrhom plánu sa môžu občania oboznámiť na obecnom úrade
-obecné zastupiteľstvo uložilo starostovi obce prepracovať organizačný poriadok, rokovací poriadok a štatút obce
-hlavný kontrolór obce dostal za úlohu preveriť platnosť právnych noriem obce
-poslanci schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok roku 2011
-k žiadosti Dr.Monikej Segiovej, ktorá má záujem v našej obci zriadiť lekáreň, neprijali poslanci žiadne uznesenie, najskôr je dôležité určiť ktoré nehnuteľnosti vo vlastníctve obce by boli vhodné na lekáreň
-návrh poslanca Ľudovíta Baffyho zriadiť dočasnú komisiu na vytvorenie respektíve zmenu názvov ulíc v našej obci, vyvolal medzi prítomnými občanmi búrlivú diskusiu, komisia vytvorená nebola, padol návrh aby uvedenú problematiku prebrala na svojom zasadnutí kultúrna komisia, pričom by ulice mohli niesť mená významných osôb spätých s našou obcou, táto problematika si určite vyžiada všeobecnú aj odbornú diskusiu občanov tejto obce
-celé zastupiteľstvo sa nieslo v konštruktívnom duchu, je potešujúce že občania v novom vedení našli otvoreného partnera na riešenie problémov tejto obce

viac...

Využitie aktivačných prác sa rozšíri

Dátum: 13.01.2011 Zdroj: www.pluska.sk

Od júla tohto roka by sa mala rozšíriť možnosť poskytnúť príspevok na aktivačnú prácu formou menších obecných alebo verejnoprospešných služieb pre organizátora tejto činnosti.

Viac na pluska.sk

viac...

Z auta zaparkovaného pri reštaurácii Železný gróf ukradli 9000 €

Dátum: 11.01.2011 Zdroj: www.webnoviny.sk

Vlámanie do auta pri reštaurácii v Krásnohorskom Podhradí sa v pondelok večer vyplatilo neznámemu páchateľovi. Košická policajná hovorkyňa Jana Demjanovičová agentúru SITA informovala, že rozbil sklo na pravých predných dverách Fordu Focus a ukradol z neho hotovosť 9 000 eur. Zobral tiež osobné doklady, doklady od vozidla, zbrojné preukazy a dve bankomatové karty. Firme z Bratislavy vznikla škoda najmenej 9 060 eur.

VIAC NA WEBNOVINY.SK

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006