súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

1.Halový futbalový turnaj 7.2.2009 Krásnohorské Podhradie

Dátum: 10.02.2009 Zdroj: Kún Štefan

Konečné poradie turnaja:1. Fulek, Kún Š., Zakhar 9bodov
2. Jobbagy L., Mesner, Havanský 7 bodov
3. Orbán R.,Kún P, Garbaš 6 bodov
4. Búlik, Orbán, Manko V. 5 bodov

Najlepší strelci:

12gólov Orbán R.
11 gĺov Kún Š.
5 gólov Jobbagy, Hatvanský, Búlik
Pre pracovné povinnosti sa na poslednú chvíľu odhlásilo viacero hráčov, čoho dôsledkom bola nízka účasť. Ďakujeme riaditeľovi školy pánovi Mikulovi za poskytnutie telocvične.

viac...

Starosta samostatne hospodáriacim roľníkom?

Dátum: 10.02.2009 Zdroj: Admin

Ako sa uvádza na portáli www.municipalia.sk starosta obce Krásnohorské Podhradie sa zaujíma o to, či môže štatutárny zástupca obce t.j. starosta vlastniaci poľnohospodárske pozemky súčasne vykonávať činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka, či to nie je v rozpore so zákonom.Na žiadosť mu odpovedá JUDr. Daniela Franzenová, riaditeľka právnej sekcie ZMOS: Nezlučiteľnosť výkonu funkcie starostu obce s inými funkciami, resp. povolaniami upravujú dva právne predpisy, a to zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý v § 13 ods. 3 ustanovuje nezlučiteľnosť funkcie starostu s funkciou
- poslanca obecného zastupiteľstva,
- zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
- štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
- predsedu samosprávneho kraja,
- vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy
- a aj podľa osobitných zákonov (napr. zákona o prokuratúre).

Nezlučiteľnosť výkonu funkcie starostu obce s inými funkciami, resp. povolaniami upravuje aj ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
V článku 5 ústavného zákona, ktorý upravuje nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a činností, je v odseku 2 ustanovené, že verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze. Verejný funkcionár nesmie podnikať; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok. Zdalo by sa teda na prvý pohľad, že vykonávanie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka by nemuselo byť v súlade s týmto ústavným zákonom, pretože ide o podnikanie. Avšak len na prvý pohľad. V článku 5 sa ďalej v odseku 5 totiž uvádza, že zákaz podnikania sa nevzťahuje na starostov obcí.
Z uvedeného vyplýva, že starosta obce, vlastniaci poľnohospodárske pozemky, môže súčasne vykonávať činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka bez toho, aby bol v konflikte so zákonom.
Podotýkam, že starosta obce nie je zamestnancom obce, preto sa na neho Vami uvádzaný zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov nevzťahuje. Zdroj: www.municipalia.sk

viac...

Lacné reštaurácie s dobrým jedlom prežívajú v zahraničí boom

Dátum: 09.02.2009 Zdroj: www.etrend.sk

Aj veľa ľudí, ktorí boli zvyknutí chodiť do nóbl reštaurácií, sa začalo riadiť podľa filozofie, že radšej sa pôjdu za tie isté peniaze trikrát najesť do hostinca ako raz do luxusného (a drahého) podniku.

Hostince sa stávajú zaujímavými aj pre špičkových šéfkuchárov – napríklad jeden z najlepších rakúskych kuchárov Christian Petz, ktorý varil vo viedenskej prestížnej reštaurácii Palais Cobug a momentálne je bez angažmánu, priznal, že najradšej by svoju budúcnosť spojil práve s nejakým hostincom. Nie je sám, kto takto uvažuje.

Aj Pavel Pospíšil, jediný český kuchár, ktorý vlastnil hviezdičku od Michelina, nazýva svoju súčasnú reštauráciu pri Baden- -Badene v Nemecku hostincom. Už roky mu táto „hospoda“ zarába oveľa lepšie ako nóbl michelinovská reštaurácia, ktorú mal predtým.

viac...

Žiadosť o výklad zákona

Dátum: 09.02.2009 Zdroj: www.municipalia.sk

Žiadosť o výklad zákona
Obec Krásnohorské Podhradie na základe Vás týmto žiada o výklad zákona č.490/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a to konkrétne § 9.
Obec Krásnohorské Podhradie zaujíma to, či môže štatutárny zástupca obce t.j. starosta vlastniaci poľnohospodárske pozemky súčasne vykonávať činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka, či to nie je v rozpore so zákonom.
Štefan S z a r k a, starosta obce
6. 2. 2009 09:15
JUDr. Daniela Franzenová, riaditeľka právnej sekcie ZMOS: Nezlučiteľnosť výkonu funkcie starostu obce s inými funkciami, resp. povolaniami upravujú dva právne predpisy, a to zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý v § 13 ods. 3 ustanovuje nezlučiteľnosť funkcie starostu s funkciou
- poslanca obecného zastupiteľstva,
- zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
- štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
- predsedu samosprávneho kraja,
- vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy
- a aj podľa osobitných zákonov (napr. zákona o prokuratúre).

Nezlučiteľnosť výkonu funkcie starostu obce s inými funkciami, resp. povolaniami upravuje aj ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
V článku 5 ústavného zákona, ktorý upravuje nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a činností, je v odseku 2 ustanovené, že verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze. Verejný funkcionár nesmie podnikať; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok. Zdalo by sa teda na prvý pohľad, že vykonávanie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka by nemuselo byť v súlade s týmto ústavným zákonom, pretože ide o podnikanie. Avšak len na prvý pohľad. V článku 5 sa ďalej v odseku 5 totiž uvádza, že zákaz podnikania sa nevzťahuje na starostov obcí.
Z uvedeného vyplýva, že starosta obce, vlastniaci poľnohospodárske pozemky, môže súčasne vykonávať činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka bez toho, aby bol v konflikte so zákonom.
Podotýkam, že starosta obce nie je zamestnancom obce, preto sa na neho Vami uvádzaný zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov nevzťahuje.
- odpoveď odoslal/a 9. 2. 2009 15:20

viac...

VI. Maškarný ples Csemadoku

Dátum: 08.02.2009 Zdroj: Péter Prékop

V poradí 6.maškarný ples zorganizovala pre svojich členov v sobotu 7.2.2009 miestna organizácia Csemadoku. Neplatilo sa žiadne vstupné, koláče, pagáče a iné dobroty si doniesla každá rodina z domu. Pre veľký záujem sa buduci rok uvažuje s premiestnením maškarného plesu do veľkej sály kultúrneho domu v Krásnohorskom Podhradí.Toto pekné podujatie nám fotoreportážou približuje Peťo Bollo.

viac...

Na poriadok bude dohliadať rómska hliadka

Dátum: 06.02.2009 Zdroj: www.cas.sk

Mestská rada dnes schválila projekt na zriadenie rómskej občianskej hliadky a odporučila jeho schválenie aj mestským poslancom na februárovom zastupiteľstve. Ako dnes po zasadaní rady informoval primátor Knapík, mesto na činnosť tejto hliadky vynaloží ročne zo svojho rozpočtu 67 666 eur.

viac...

Trojskokanka Dana Velďáková vytvorila slovenský rekord

Dátum: 06.02.2009 Zdroj: www.sme.sk

Vrcholom 8. ročníka medzinárodného halového mítingu Elán v Bratislave bol slovenský rekord trojskokanky Dany Velďákovej (Akadmik TU Košice), ktorá v treťom pokuse dosiahla 14,27 m.

viac...

1 452 130,73 € pre Základnú školu na Ul. pionierov v Rožňave

Dátum: 06.02.2009 Zdroj: Admin

Dňa 04.02.2009 bolo Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR doručené Oznámenie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Rekonštrukcia Základnej školy na ulici Pionierov v Rožňave. Žiadosť o NFP predložilo Mesto Rožňava v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP s kódom ROP-1.1-2008/01, vyhlásenej dňa 21.01.2008 na opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania.Celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške

43 746 890,41 Sk, t.j. 1 452 130,73 €.

Cieľom projektu je skvalitnenie vzdelávacieho procesu žiakov prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie objektu základnej školy a zlepšenie podmienok realizácie vzdelávacieho procesu i doplnkových aktivít k vzdelávaciemu procesu prostredníctvom nákupu nového IKT vybavenia. Pred niekoľkými rokmi získala príspevok 28 030 000 Sk v OP Základná infraštruktúra aj základná škola v Krásnohorskom Podhradí, podľa informácii od starostu obce sa obec s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja dodnes súdi. Aký je súčasný stav vo veci, s touto otázkou sme sa obrátili na statostu obce pána Štefana Szarku.

viac...

BLOG: Cigánka Maryša

Dátum: 06.02.2009 Zdroj: Ľubomír Valenčík/www.sme.sk

Slovo cigáni používam zámerne, lebo keby som im povedal, že sú rómovia, urazia sa. Oni sa cítia byť cigánmi.

V 80 rokoch bol pokus presídliť medzi týchto cigáňov ďalších, z Východného Slovenska. Veľmi tvrdo tomu zabránili práve naši cigáni. Oni si budovali generácie dôveru, úctu, porozumenie. Určite nechceli o to necitlivým zásahom prísť.

viac...

V Gemerskej Hôrke rozbiehajú prípravu

Dátum: 05.02.2009 Zdroj: KAROL CSOBÁDI/Korzár

Na hráčskej schôdzi, ktorá sa v Gemerskej Hôrke uskutočnila koncom januára, sa okrem jesenného hodnotenia stanovili aj priority do odvetnej časti. Vedenie sa doplnilo, uvažuje sa o posilách a zimná príprava odštartovala 3. februára 2009.

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006